piektdiena, 19. jūlijs, 2019Vārda diena: Digna, Jautrīte, Kamila
crest1 crest2

Jūsu jautājumi

Šajā sadaļā iesniegtajiem jautājumiem un sagatavotajām atbildēm ir tikai informatīvs raksturs un tiem nav juridiska spēka. Iesniegto jautājumu izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Atbildes sagatavošanas laiks - līdz piecām darbadienām!

Uzdot savu jautājumu

Вода

Pievienots: 19.12.2018

Известно что в одном из жилых домов в Краславе инспекция по здоровью проводила проверку воды. Хочется знать, каковы результаты.

/ Краславчанка


Atbilde uz Jūsu jautājumu

Pievienots: 21.12.2018

Валерий Маслов, председатель правления предприятия «Краславас нами»: «Согласно правил кабинета министров, мониторинг воды производится один раз в квартал в определенных пунктах, которые согласовываются с Инспекцией по здоровью. В Краславе пробы воды берутся в школах и детских садах. По результатам последнего мониторинга, проводившегося 30.11.2018. качество питьевой воды соответствует правилам Кабинета министров №671. В дополнение к ежеквартальным мониторингам Инспекция по здоровью по своей инициативе проводит дополнительный мониторинг один раз в год, в рамках которого проводится расширенный анализ качества воды. Такой мониторинг представители Инспекции по здоровью проводили 11.10.2018. в детсаду «Пиладзитис». По результатам анализа, тестируемые показатели соответствуют всем нормам. Ознакомиться c заключением о тестировании можно по ссылке: http://www.kraslavasvestis.lv/fileadmin/user_upload/dokumenti/2018_gads/decembris/UDENS.pdf Вышесказанное относится к общим плановым проверкам качества воды. Что касается жалобы, которая поступила от одного из жилых домов, то Инспекция по здоровью провела проверку воды в данном доме. В декабре были получены результаты, согласно которым качество питьевой воды соответствует правилам Кабинета министров №671. за исключением показателя марганца. Его содержание в воде незначительно превышает норму. Согласно программе мониторинга такой показатель, как содержание марганца в воде, проверяется один раз в год, в марте этот показатель соответствовал норме. В рамках государственного мониторинга, проведённого в октябре, превышения содержания марганца в воде также не было выявлено. Подробнее о содержании марганца в воде можно узнать на домашней страничке Инспекции здоровья в интернете http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/dzeramais-udens/mangans-dzeramaja-udeni , где указано, что согласно правил Кабинета министров содержание марганца не должно превышать 0,05 mg/l, но показатель в пределах 0,05 до 0,1 mg/l не опасен для потребителей и существенно не меняет качества питьевой воды (в данном случае содержание марганца составляло 0,06-0,07 mg/l). Незначительное превышение марганца в конкретном доме может быть связано с тем, что этот дом подключен к тупиковой ветке водопровода, и в отдельной части сети марганец мог находиться на стенках труб. В данный момент водопроводная ветка промыта, будут взяты повторные анализы, которые покажут, удалось ли исправить ситуацию." Uzņēmuma “Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maslovs: “Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, ūdens monitoringu veic reizi ceturksnī noteiktās vietās, kuras saskaņo ar Veselības inspekciju. Krāslavā ūdens paraugi tiek ņemti skolās un bērnudārzos. Pēc pēdējā monitoringa rezultātiem, kas veikts 30.11.2018., dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteikumiem № 671. Klāt ceturkšņa monitoringiem Veselības inspekcija pēc savas iniciatīvas veic papildu monitoringu reizi gadā, kura ietvaros veic paplašinātu ūdens kvalitātes analīzi. Šādu monitoringu veselības inspekcijas pārstāvji veica 11.10.2018. pirmskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”. Analīžu rezultāti liecina, ka testējamie rādītāji atbilst visām normām. Iepazīties ar testēšanas atzinumu var, apmeklējot saiti http://www.kraslavasvestis.lv/fileadmin/user_upload/dokumenti/2018_gads/decembris/UDENS.pdf. Augstāk sacītais attiecas uz vispārējām plānveida ūdens kvalitātes pārbaudēm. Attiecībā uz sūdzību, kas saņemta no vienas dzīvojamās mājas, Veselības inspekcija veica ūdens pārbaudi šajā mājā. Decembrī tika iegūti rezultāti, kas liecina, ka dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 671., izņemot mangāna rādītāju. Tā saturs ūdenī ir nedaudz lielāks par normu. Saskaņā ar monitoringa programmu mangāna saturs ūdenī tiek pārbaudīts reizi gadā, martā šis rādītājs atbilda normai. Arī oktobrī veiktā valsts monitoringa ietvaros mangāna satura pārsniegums ūdenī netika konstatēts. Papildinformāciju par mangāna saturu ūdenī var uzzināt Veselības inspekcijas mājaslapā http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/dzeramais-udens/mangans-dzeramaja-udeni , kur norādīts, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem mangāna saturs nedrīkst pārsniegt 0,05 mg/l, bet rādītājs 0,05 līdz 0,1 mg/l robežās nav bīstams patērētājiem un būtiski nemaina dzeramā ūdens kvalitāti (šīs mājas gadījumā mangāna saturs bija 0,06-0,07 mg/l). Nenozīmīgs mangāna pārsniegums konkrētajā mājā var būt saistīts ar to, ka šī māja ir pieslēgta ūdensvada strupceļam, un atsevišķā tīkla daļā mangāns varēja atrasties uz cauruļu sienām. Šobrīd ūdensvada atzars ir izmazgāts, tiks ņemtas atkārtotas analīzes, kuras parādīs, vai ir izdevies uzlabot situāciju."


Atpakaļ pie jautājumiem

Jauna aptauja

Jūlijs - 2019
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
otrdiena, 09.07.2019
ceturtdiena, 11.07.2019

Dienas foto

  • Kumeļu rotaļas Zirgu sētā "Klajumi"

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.