ceturtdiena, 21. februāris, 2019Vārda diena: Ariadne, Eleonora
crest1 crest2

Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā

Pievienots: 07.02.2018

 Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/14

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 I. Vispārīgie jautājumi

 1.Saistošie noteikumi „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka materiālo pabalstu veidus, kurus Krāslavas novada pašvaldība administrē realizējot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, to apmēru, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī novērtēšanas kritērijus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

 2.Materiālo palīdzību ir tiesīgas saņemt Krāslavas novadā dzīvojošās personas, kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 3.Lai saņemtu pašvaldības materiālos pabalstus, viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – palīdzības pieprasītājs) vēršas Krāslavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) ar iesniegumu, tam pievienojot dokumentus atbilstoši attiecīgā materiālā pabalsta pieprasījuma mērķim, ja tādi nepieciešami. r precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))

 4.Pieprasot pašvaldības materiālos pabalstus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda personas identitāti apliecinošs dokuments, izņemot gadījumus, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, kā arī tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv). (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))

 5.Parakstot Noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, palīdzības pieprasītājs un viņa ģimenes pilngadīgie ģimenes locekļi vai pilnvarotās personas Dienestam dod piekrišanu izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu). (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))

 6.Dienests viena mēneša laikā no Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas dienas, pieņem lēmumu par attiecīgā pašvaldības materiālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt attiecīgo pašvaldības materiālo pabalstu.

 7.Materiālo pabalstu veidi:

7.1.           pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai;

7.2.           aprūpes pabalsts;

7.3.           apbedīšanas pabalsts;

7.4.           pabalsts mācību līdzekļu iegādei;

7.5.           pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs;

7.6.           pabalsts pirts pakalpojumiem;

7.7.           pabalsts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;

7.8.           vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos.

 8.Materiālās palīdzības pabalsti tiek pārskaitīti uz palīdzības pieprasītāja kontu vai skaidrā naudā izmaksāti pagastu pārvalžu kasēs, vai arī pārskaitot pabalsta summu pakalpojumu sniedzējam. (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))

 II.    Pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai

 9.Pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai ir pašvaldības materiālais pabalsts dzīvokļa vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar to lietošanu. Uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana). 

 10.Pabalstu dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai piešķir vienu reizi gadā, un tā apmērs ir 75,00 EUR.

 11.Pabalstu dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai piešķir:

11.1.          personām ar invaliditāti un pensionāriem, ja persona ar invaliditāti vai pensionārs dzīvo viens un viņa ienākumi mēnesī nepārsniedz 145,00 EUR;

11.2.          ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām un  1.  grupas invalīdiem, ja ienākumi mēnesī nepārsniedz 320,00 EUR uz ģimeni.

 12.Pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam gadījumā, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas ir pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju centralizētās apkures sistēmai, vai arī izmaksāts pabalsta saņēmējam malkas iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas nav pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju centralizētās apkures sistēmai un ģimenes (personas) īpašumā nav mežu platības.

 12.Pabalstu dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai nepiešķir palīdzības pieprasītājiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kas nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā.

 III.             Aprūpes pabalsts

 14.Aprūpes pabalsts tiek piešķirts:

14.1.        personām, kurām diagnosticēta multiplā skleroze. Pabalsta apmērs mēnesī ir 45,00 EUR.

14.2.        vientuļo personu aprūpei, kas vecuma vai slimības dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un ja personas aprūpi neveic aprūpētājs. Pabalsta apmērs mēnesī – līdz 45,00 EUR.

 15.Lai saņemtu aprūpes pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par diagnosticēto multiplo sklerozi, veselības stāvokli.

 IV. Apbedīšanas pabalsts

 16.Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms nāves bija Krāslavas novada pašvaldība, un par kurām mirušā ģimenes loceklis, apgādnieks vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem VSAA apbedīšanas pabalstu.

 17.Apbedīšanas pabalsts tiek noteikts 300,00 EUR apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, ģimenes loceklim, apgādniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

 18.Pabalstu piešķir ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

 19.Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, jāuzrāda miršanas apliecība un personas identitāti apliecinošs dokuments. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, iestāde vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))

 V.  Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

 20.Pabalsts mācību līdzekļu iegādei pirms mācību gada sākuma tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 150,00 EUR.

 21.Pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs ir 30,00 EUR un to piešķir par bērniem, kuri sasnieguši obligāto izglītības vecumu un apmeklē Krāslavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, vai arī mācās citā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, kas realizē speciālo izglītības programmu.

 22.Pabalsts mācību līdzekļu iegādei netiek piešķirts gadījumā, ja bērns atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā, vai arī, ja bērns pabeidzot kārtējo mācību gadu ir nesekmīgs un tiek atstāts uz otro gadu tajā pašā klasē.

 VI.         Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs

 23.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts daudzbērnu un vienvecāku ģimeņu bērniem - 50% apmērā no ēdināšanas izdevumiem, ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 145,00 EUR.

 24.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai par bērniem, kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, tiek piešķirts šādām iedzīvotāju grupām:

24.1.          bērniem bāreņiem 100% apmērā no ēdināšanas izdevumiem, ja netiek nodrošināta pilna valsts aprūpe;

24.2.        daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem, kurus audzina tikai viens no vecākiem - 50% apmērā no ēdināšanas izdevumiem, ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 145,00 EUR.

 25.Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam.

 VII.          Pabalsts pirts pakalpojumiem

 26.Pabalsts pirts pakalpojumiem ir materiāla palīdzība personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

 27.Pabalsts tiek izmaksāts materiālā veidā - izsniedzot talonus reizi mēnesī pirts apmeklējumam saskaņā ar apstiprinātajiem pirts pakalpojumu tarifiem.

 VIII.       Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas

 28.Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas ir vienreizējs pabalsts līdz 30,00 EUR apmērā. Pabalsts tiek piešķirts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas nolūkā palīdzēt dokumentu noformēšanā un pārtikas produktu iegādē.

 29.Pabalstu piešķir ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.

 IX.             Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos

 30.Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos (pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai, medikamentu iegādei u.c.) piešķirams trūcīgai ģimenei (personai) līdz 45,00 EUR apmērā, ja nav iespējams piešķirt citu šajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu veidu.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

31.Lēmums par materiālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo pabalstu ir apstrīdams Krāslavas novada domē.  (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))

 32.Domes lēmums ir  pārsūdzams  tiesā  Administratīvā  procesa  likumā noteiktajā kārtībā..

XI. Noslēguma jautājums

 33. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

 Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/14 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešajā daļā noteikto, dome ir tiesīga pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu uzpildi.

Krāslavas novada pašvaldībā šobrīd ir paredzēti sociālie pabalsti daudzbērnu ģimenēm, vienvecāku ģimenēm un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības sociālos pabalstus bez trūcīgas personas (ģimenes) vai maznodrošinātās personas statusa saņemšanas.

Atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām sociālajā jomā pašvaldības administrēto sociālo pabalstu sistēma ir vērsta uz sociālās palīdzības sniegšanu trūcīgām personām (ģimenēm) un maznodrošinātām personām, līdz ar ko pabalsti citu iedzīvotāju kategoriju pamatvajadzību apmierināšanai ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

Noteikumu mērķis – noteikt iedzīvotāju kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt materiālos pabalstus, pabalsta veidus un apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Krāslavas novada pašvaldībā un Krāslavas novada Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav veiktas.


Jauna aptauja

Februāris - 2019
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
22 23 24
25 26 27 28  

Dienas foto

  • Deju kolektīvu Sadancis "Mīlestības dzīpari dejā"

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.