ceturtdiena, 21. februāris, 2019Vārda diena: Ariadne, Eleonora
crest1 crest2

Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā

Pievienots: 07.02.2018

 Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

I.            Vispārīgie jautājumi

 1.Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības sistēmu Krāslavas novada pašvaldībā, kas nodrošina finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, sociālo pabalstu veidus, to apmēru, novērtēšanas kritērijus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

 2.Sociālo palīdzību ir tiesīgas saņemt Krāslavas novadā dzīvojošās personas, kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 3.Lai saņemtu pašvaldības sociālos pabalstus, viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – palīdzības pieprasītājs) vēršas Krāslavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) ar iesniegumu, tam pievienojot Noteikumos minētos dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pabalsta pieprasījuma mērķim, ja tādi nepieciešami. Pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.

 4.Pieprasot pašvaldības sociālos pabalstus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda personas identitāti apliecinošu dokumentu, izņemot gadījumus, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, kā arī tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv). (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.1.p.))

 5.Parakstot Noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, palīdzības pieprasītājs un viņa ģimenes pilngadīgie ģimenes locekļi vai pilnvarotās personas Dienestam dod piekrišanu izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu). (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.1.p.))

 6. Dienests viena mēneša laikā no Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas dienas, pieņem lēmumu par attiecīgā pašvaldības sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt attiecīgo pašvaldības sociālo pabalstu.

 7. Sociālo pabalstu veidi:

7.1.       pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

7.2.       dzīvokļa pabalsts;

7.3.       vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;

7.4.       pabalsts uzsākot mācību gadu;

7.5.       pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs.

 8. Palīdzības pieprasītājam ir pienākums:

8.1.       iesniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem, sadarboties ar Dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt Dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;

8.2.       nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanu vai tā apmēru;

8.3.       aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā, piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai, apgūšanai;

8.4.       saņemtos pašvaldības sociālos pabalstus izmantot atbilstoši iesniegumā norādītajiem mērķiem;

8.5.       atļaut Dienesta sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar  palīdzības pieprasītāja  materiālo resursu novērtēšanu vai dzīvesvietas apsekošana ir nepieciešama, veicot sociālo darbu ar palīdzības pieprasītāju.

 9. Sociālās palīdzības pabalsti tiek pārskaitīti uz palīdzības pieprasītāja kontu vai skaidrā naudā izmaksāti pagastu pārvalžu kasēs, vai arī pārskaitot pabalsta summu pakalpojumu sniedzējam.

II.         Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

10.Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas)  statusam  Ministru  kabineta noteiktajā kārtībā un kuras ir gatavas līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

 11.Kārtību kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai nosaka Ministru kabinets.

 12.Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksā katra mēneša 25. datumā. Ja minētais datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad pabalstu izmaksā nākamajā darba dienā, bet ne vēlāk kā līdz mēneša beigām. 

 III.             Dzīvokļa pabalsts

 13.Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar to lietošanu. Uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana). 

 14.Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā, un tā apmērs ir 75,00 EUR.

 15.Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. (ar precizējumiem, kas izdarīti 25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.1.p.))

 16.Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam gadījumā, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas ir pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju centralizētās apkures sistēmai, vai arī izmaksāts pabalsta saņēmējam malkas iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas nav pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju centralizētās apkures sistēmai un ģimenes (personas) īpašumā nav mežu platības.

 17. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir palīdzības pieprasītājiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kas nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā.

 IV.              Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

18. Krīzes situācijas ir:

18.1.    Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteiktās katastrofas;

18.2.    Citi no personas gribas neatkarīgi apstākļi (smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās, ceļu satiksmes negadījums, zādzība, apgādnieka zaudējums un tml.).

 19. Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, piešķir līdz attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī divkāršam apmēram, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. Pabalsta apmēru nosaka, pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par ģimenes (personas) sociālo situāciju, pieejamajiem resursiem, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā.

 20.Pabalstu piešķir uz palīdzības pieprasītāja iesnieguma pamata. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un iesniedz pamatojošos dokumentus par krīzes situāciju un pieprasāmā pabalsta apmēru. Dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību.

 V.          Pabalsts uzsākot mācību gadu

 21. Pabalsts uzsākot mācību gadu tiek piešķirts ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

 22. Pabalsta uzsākot mācību gadu apmērs ir 30,00 EUR un to piešķir par bērniem, kuri sasnieguši obligāto izglītības vecumu un apmeklē Krāslavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, iegūstot pamatizglītību, vai arī mācās citā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, kas realizē speciālo izglītības programmu, iegūstot pamatizglītību.

 23.Pabalsts uzsākot mācību gadu netiek piešķirts gadījumā, ja bērns atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā, vai arī, ja bērns pabeidzot kārtējo mācību gadu ir nesekmīgs un tiek atstāts uz otro gadu tajā pašā klasē.

 VI.       Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs

 24.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts trūcīgo ģimeņu bērniem:

24.1.            kuri ir sasnieguši obligāto izglītības vecumu - 100% apmērā no ēdināšanas izdevumiem;

24.2.            kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu un kuru vecāki strādā algotu darbu - 50% apmērā no  ēdināšanas izdevumiem;

 25.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai par bērniem, kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, tiek piešķirts trūcīgo ģimeņu bērniem - 100% apmērā no ēdināšanas izdevumiem;

 26.Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam.

VII.    Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

27.Lēmums par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu ir apstrīdams Krāslavas novada domē. 

 28.Domes lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

 29.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.

 30.Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē 2013. gada 17. oktobra (prot.Nr.14., 6.§ 6.1.p.)  Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/21 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas novada iedzīvotājiem”.

 Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ministru kabineta 2008. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punkts nosaka - grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu. Ņemot vērā to, ka Krāslavas novada pašvaldības 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr.2013/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā” neatbilst reālajai situācijai pēc sociālās palīdzības pabalstiem un to apmēriem, ir radusies nepieciešamība tos precizēt un labot kopumā, noapaļojot pabalstu summas, kā arī to, ka 2017. gadā Saeimā pieņemts likumprojekts „Grozījumi „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kurā iekļauti 30 grozījumi, viens no kuriem līdzšinējo terminu „pabalsts ārkārtas situācijā” aizstāt ar terminu „pabalsts krīzes situācijā” (35. panta otrā daļa).

2. Īss projekta satura izklāsts

Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtās un piektās daļas. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Krāslavas novada pašvaldībā un Krāslavas novada Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.


Jauna aptauja

Februāris - 2019
P O T C P S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
22 23 24
25 26 27 28  

Dienas foto

  • Deju kolektīvu Sadancis "Mīlestības dzīpari dejā"

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
Developed by Web building - mājas lapu izstrāde.