svētdiena, 2. oktobris, 2022Vārda diena: Ilma, Skaidris
crest1 crest2

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Pievienots: 13.07.2022

Izglītības iestādēs, kurās jau vairākus gadus tiek īstenots projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, skolotāji un skolēni aizvien vairāk novērtē to, ko šis projekts sniedz. Tas ir darbs mācīšanās grupās, interešu izglītībā, talantu, laborantu un pētniecības programmās, kā arī pedagogu palīga/otrā pedagoga sniegtais atbalsts. Katra izglītības iestāde izvēlas un strādā savām vajadzībām piemērotākajās programmās. Visplašāk skolās tika izmantots pedagogu palīga atbalsts. 2021./2022. mācību gada 2.semestrī Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādes ļoti aktīvi īstenoja šo projektu un sniedza atbalstu skolēniem individuālo kompetenču attīstībā.

Par laimi, atšķirībā no 1. semestra, nodarbības varēja noritēt pēc izveidotā plāna un klātienē visa šī mācību gada 2. semestra garumā. Kā jauns atbalsta veids - mācību programmas apguve un latviešu valodas apguve - Krāslavas Varavīksnes vidusskolā projekta ietvaros tika sniegts skolēniem no Ukrainas bēgļu ģimenēm. Uz laiku projektā tika pieņemta darbā arī viena Ukrainas skolotāja. Kā būs, uzsākot jauno mācību gadu, pagaidām ir grūti prognozēt. Tas atkarīgs no tā, vai mūsu skolās Ukrainas bērni turpinās mācīties, un no projekta nosacījumiem.

Šī mācību gada 2. semestrī, tāpat kā 1.pusgadā, projektu īstenoja septiņas Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādes – Krāslavas ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Dagdas vidusskola, Robežnieku pamatskola, Indras pamatskola, Andrupenes pamatskola un Priežmalas pamatskola.

Robežnieku pamatskolas direktores Maijas Šemeles pārdomas par projekta īstenošanu - „Projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolēniem bija iespēja paaugstināt savas zināšanas dabaszinībās, matemātikā un attīstīt savas radošās spējas „Talantu programmā”. Papildus matemātikas nodarbībās bija iespēja iesaistīties gan skolēniem ar mācību grūtībām, gan talantīgajiem bērniem. Pedagogs vairāk pievērsa uzmanību dažādām praktiskām darbībām, saistītām ar reālo dzīvi. Dabaszinībās tika veikti dažādi pētnieciskie darbi un tika organizētas āra nodarbības. Skolēniem, piedaloties „Talantu programmā”, bija iespēja padziļināti sagatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm.

Pateicoties projektam, mūsu skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas novada mācību priekšmetu olimpiādēs un pietiekamā līmenī nokārtoja valsts diagnostikas darbus 3. un 6. klasēs. Eksāmenu kārtošana 9. klasē arī veicās sekmīgāk. Ar gandarījumu varam apliecināt, ka skolā nav otrgadnieku.”

Dagdas vidusskolas skolotāju pārdomas un secinājumi, atskatoties uz paveikto projektā:

1. 1.  Talantu programma. Ķīmija.

„Ikvienam kādreiz ir gadījies kaut ko nesaprast, it īpaši skolā. Katrs no mums domā citādāk – vienam vairāk padodas matemātika, bet ir grūtības, piemēram, ķīmijas apgūšanā, savukārt kāds cits ķīmijā var būt teicamnieks, bet matemātiku var nesaprast. Jāatceras, ka nesaprast nav nekas slikts! Tas tikai nozīmē, ka priekšmeta apgūšanā ir jāizmanto cita pieeja. Ikvienam ir iespēja papildināt un padziļināt gūtās zināšanas stundu laikā, un tāda iespēja tiek dota individuālās nodarbībās STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) priekšmetā - ķīmijā, kas Dagdas vidusskolā turpinājās arī mācību gada II semestrī. STEM sniegtās zināšanas ir noderīgas kā profesionālajā, tā arī ikdienas dzīvē.

Ķīmijas zināšanas ir nepieciešamas, lai izprastu dažādus ražošanas procesus un vielu pārvērtības, izprastu organismā notiekošos procesus, izprastu cēloņus dažādām vides problēmām, piemēram, skābo lietu veidošanos, saudzēt savu veselību, izvēloties pārtikas, kosmētikas, mazgājamos līdzekļus. Ķīmija ir gandrīz visā, sākot no ķīmiskajām reakcijām, kas ietekmē mūsu emocijas, līdz ķīmiskajām vielām ikdienas lietās, piemēram, apģērbā un elektronikā. 

STEM ķīmijas nodarbībās skolēni attīsta savas pētnieciskās prasmes, mācās eksperimentējot, rezultātā, veicinot interesi par dabaszinātnēm.  Šeit izglītojamie paskatās uz lietām tuvāk, mēģinot izprast likumsakarības, to pielietojumu ikdienā. Daudzi, kas apmeklēja STEM nodarbības ķīmijā, piedalījās Latvijas novadu ķīmijas olimpiādē, gūstot godalgotas vietas.  9. klases meitene (Kristīne Ižika) tika uzaicināta uz Latvijas valsts ķīmijas olimpiādi, kur uzrādīja stabilas zināšanas un prasmes, veicot gan teorētiskus uzdevumus, gan izstrādājot pētnieciskos darbus.

Daļa skolēnu strādā mērķtiecīgi, jo ir izvēlējušies un zina, kādu profesiju apgūs, zina un izprot gūto zināšanu lomu. Skolēniem rodas lielāka interese par ķīmiskiem procesiem, kas liek pētīt, meklēt papildus informāciju un apgūt jaunas zināšanas. Daži skolēni, apmeklējot nodarbības, saprot, ka sniegtās zināšanas ir pārāk sarežģītas un atsakās no tālākas nodarbību apmeklēšanas.

Kopumā STEM nodarbības skolēnus ieinteresē vairāk, paplašina zināšanas un izpratni par daudziem tematiem ķīmijā.”

Ķīmijas skolotāja Ausma Grizāne

1. 2.  Interešu izglītība. Datorikas pulciņš pirmo klašu skolēniem.

„Katra nodarbība sākās ar jau zināmo un turpinājās ar jaunu zināšanu apguvi. Pirmklasnieki apguva un nostiprināja savas zināšanas darbā ar skolvadības sistēmu „e-klase”. Tika sūtītas vēstules, tās lasītas un pētīta dienasgrāmata. Skolēni nodarbībās apguva arī datora lietošanas noteikumus, iepazinās ar informācijas meklēšanas iespējām globālajā tīmeklī, mācījās drukāt un arī zīmēt, krāsot. Tomēr visvairāk viņiem patika piedalīties jautrās viktorīnās, izmantojot tīmekļvietnes „kahoot.com” iespējas. Tās bija īpašas nodarbības - tika pārbaudītas gan zināšanas datorikā, gan arī citos mācību priekšmetos, svarīga bija lasītprasme un vērīgums, bet visam pāri lija smiekli un skaļas ovācijas veiksmes gadījumā.”

Skolotāja Ieva Stikute 

1. 3.  Pedagogu palīgs/otrais pedagogs.

„2021./2022. m. g. projektā kā otrais pedagogs turpināju strādāt arī 2. semestrī.  Savus pienākumus veicu skolā, mācību stundu laikā, dažreiz bija arī individuālas nodarbības, palīdzot 1.-6. kl. skolēniem pārvarēt mācīšanās grūtības. Lai palīdzētu izglītojamajiem apgūt jauno mācību saturu un atkārtot jau zināmo, savā darbā kopā ar skolotājiem izmantojām uzskates materiālus (atgādnes, vārdu kartiņas, vārdnīcas), dažāda veida mācīšanās aktivitātes (darbs pāros un grupās, spēles), piedāvājām situāciju aprakstus, kas atspoguļo apgūstamā mācību satura izmantojumu reālā dzīvē. Sadarbojoties ar skolas psihologu, analizējām izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas, plānojām turpmāko darbu.

Ceru, ka mana palīdzība skolēniem un skolotājiem būs nepieciešama arī turpmāk.”

Skolotāja Ilona Antonova

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāju atskats uz paveikto:

1. 1. Pētniecības programma.

„Darba mērķis bija veicināt interesi pret dabas zinātnēm. Pētniecības programmā darbojās 3.a klases skolēni. Nodarbības notika trīs virzienos: „Aizraujošā ķīmija”, „Aizraujošā fizika”, „Aizraujošā bioloģija”.

Nodarbību tēmas, ko apskatījām - Aizraujošā ķīmijā: Pētām šķīdību. Vielu mijiedarbība. Papīra ūdensroze atveras. Tauku un olbaltumvielu saturs pienā. Aizraujošā fizikā: Gaismu var pagriezt. Ūdens var radīt spiedienu. Ūdens var pārnest spēku. No ledus līdz tvaika. Magnētu makšķerēšana. Debess krāsas. Sajaukt gaismas krāsas. Ēnu teātris. Aizraujošā bioloģijā: Mikroskops – mikropasaule.

II semestrī lielāku interesi izraisīja nodarbības ar mikroskopu. Skolēni pētīja dabiskas un mākslīgas izcelsmes mazus objektus, izmantojot mikroskopu. Arī mācījās patstāvīgi sagatavot augu šūnu preparātus pētījumam ar mikroskopu.

Secinājumi: Projekta darbs ļauj apgūt fizikas, ķīmijas, bioloģijas parādības ārpusstundu formātā, veicot pētījumus un eksperimentus. Tas rada interesi par pētniecisko darbu un palīdz skolēniem apgūt atbilstošus mācību priekšmetus.

Turpmāk tiek plānotas praktiskas, pētnieciskas nodarbības 4.a klases skolēniem, lai padziļinātu praktiskas iemaņas dabaszinībās. Bet tas būs iespējams tikai tādā gadījumā, ja mācību process notiks klātienē.”

Skolotāja Olga Dalecka

2.  Robotikas pulciņa nodarbības.

„Robotikas pulciņa nodarbības notika nepiespiestā gaisotnē, ļaujot bērniem komunicēt savā starpā, pārrunāt tālāko rīcību un justies ērti. Klasē tika izmantots multimediju projektors un prezentācijas, kuras soli pa solim skaidroja darbu, kas ļāva izmantot verbālās un vizuālās mācību metodes. Klasē tika atbalstīta visa veida iniciatīva: kognitīvās intereses un bērna izzinošās darbības dažādās aktivitātēs. Katrs bērns strādāja savā grūtības pakāpē, turpinot darbu no tās vietas, kur apstājās. Pulciņa nodarbībās es mēģināju veidot problēmsituācijas, kuru risināšanas mērķis bija attīstīt skolēnu iztēli un radošumu. Bērni iemācījās strādāt komandā, efektīvi sadalīt pienākumus, patstāvīgi un ātri izvēlēties nepieciešamās darbības.

Mana darba rezultāti liecina, ka bērni ir kļuvuši aktīvāki, spējīgi pieņemt lēmumus patstāvīgi, veidot jaunus tēlus, pamatojoties uz savu pieredzi un atrodot savus oriģinālus risinājumus. Skolēni ir vairāk pārliecināti par savās spējās. Pulciņa dalībnieki iemācījās salīdzināt, aktīvāk iesaistīties radošajās aktivitātēs. Nodarbības veicināja radošās domāšanas spējas. Es varu secināt, ka skolēniem palielinājās interese par zināšanām. Bet pats galvenais - bērniem (gan zēniem, gan meitenēm) ļoti patika mūsu nodarbības.”

Skolotāja Daina Strupiša

1. 2.  Talantu programma.

„Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” nodarbību ciklos - nodarbības individualizētam mācību atbalstam „Neparastā matemātika” - piedalījās 4.b klases skolēni. Fakultatīvs notika 2 reizes nedēļā - stipriem bērniem, lai padziļinātu skolēnu zināšanas.

Nodarbību laikā skolēni risināja dažādus olimpiāžu un „zvaigznīšu” uzdevumus, gatavojās matemātikas olimpiādei „Uzdrīkstos! Domāju! Radu!”, konkursam „Ķengurs”, „Tik vai... Cik?”; pildīja uzdevumus, piedalījās matemātiska rakstura spēlēs un risināja mīklas.

Šajā posmā bērniem attīstās tik svarīga īpašība kā izpratne par savu rīcību, paškontrole, spēja sniegt pārskatu par veiktajiem soļiem, risinot jebkādas grūtību problēmas. Šajās nodarbībās bērns pats vērtē savu progresu.

Fakultatīva programma svarīga, jo apguves rezultātā notika:

- izglītojamo un pedagoga pašapliecināšanās;

- izglītojamo izaugsme;

- labi rezultāti skolas un novads olimpiādēs un konkursos.

Vēlams būtu arī nākamgad turpināt īstenot līdzīgas programmas, paplašināt programmu vai radīt jaunu - bērniem ar vidējiem mācību sasniegumiem.”

Skolotāja Natālija Rusova

Ideju par nodarbību saturu, tā paplašināšanu, daudzveidošanu skolotājiem netrūkst. Tādēļ ir patiess prieks, ka projekts turpināsies arī 2022./2023. mācību gadā.

Regīna Pauliņa,
projekta koordinatore Krāslavas novadā

sadarbībā ar skolu koordinatoriem un projektā iesaistītajiem pedagogiem
Autores fotoJauna aptauja

Oktobris - 2022
P O T C P S S
  01
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Dienas foto

  • Krāslavas bērnu un jauniešu centra rudens kauss autosportā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde