pirmdiena, 3. oktobris, 2022Vārda diena: Elza, Ilizana
crest1 crest2

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Pievienots: 13.07.2022

2021./2022. mācību gada 2. semestrī Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tika īstenoti 67 individuālie atbalsta pasākumu plāni, kuru izvērtēšana noslēdzās 30. jūnijā un tagad varam atskatīties uz paveikto un izdarīt secinājumus.

Pētot izvērtējumus, ko veica skolu IAP sagatavotāji un uzraudzītāji vai skolu projekta koordinatori, var secināt, ka rezultāts pārliecinoši vairākumu gadījumos ir pozitīvs, nekā negatīvs.

Andrupenes pamatskola īstenoja piecus individuālo atbalsta pasākumu plānus un secināja, ka, pateicoties konsultācijām, skolēniem situācija mācību sasniegumos uzlabojās, vairākiem tika sekmīgi pabeigta pamatskola, kāds no skolēniem daudz mācījās papildus un veiksmīgi uzlaboja savas sekmes. Bija arī kāds, kurš izvairījās un neapmeklēja visas nodarbības regulāri. Tam radās arī savas sekas – pagarinātais mācību gads.

Dagdas vidusskola īstenoja desmit IAP. Pedagogi atzīmē, ka individuālais darbs konsultāciju laikā palīdz apgūt mācību saturu, veiksmīgāk sagatavoties pārbaudes darbiem, pilnveidot zināšanas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, paaugstināt mācību motivāciju. Dagdas vidusskolā ar bērniem individuāli strādāja arī skolas sociālais pedagogs un izglītības psihologs, kuri palīdzēja skolēniem veidot attiecības ar vienaudžiem un pedagogiem, atvērties, paaugstināt pašvērtējumu, pārvarēt satraukumu, emocionālo spriedzi. Lielākoties skolēni labprāt apmeklēja nodarbības, mācījās izteikt savu viedokli, veidot un izmantot atgādnes u.tml.

Ezernieku vidusskola savukārt īstenoja deviņus IAP. Arī Ezernieku skolas skolotāji atzīmē, ka skolēniem, darbojoties projektā, paplašinājās vārdu krājums, veidojās prasme strādāt ar tekstu, mācījās pamatot un argumentēt savu viedokli, veidojās patstāvīgās un pastāvīgās mācīšanās prasmes, uzlabojās komunikācijas prasmes, vienam otram radās motivācija mācīties, skolēni arī stundās kļuva drošāki, pārliecinātāki par sevi, apmeklējot konsultācijas, skolēni apguva mācību vielu, ko nespēja apgūt mācoties mājās. Vairākiem skolēniem, darbošanās projektā, palīdzēja veiksmīgi pabeigt skolu.

Indras pamatskola īstenoja sešus individuālā atbalsta pasākumu plānus. Pedagogi secināja, ka, pateicoties projektam, uzlabojās mācību sekmes gandrīz visiem projektā iesaistītajiem izglītojamiem. Vienam diemžēl tomēr nācās noteikt pagarināto mācību gadu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola projekta ietvaros strādāja individuāli ar divdesmit pieciem skolēniem.

Ar to realizēšanu gāja dažādi, jo bija skolēni, kas ilgstoši un daudz kavēja, neapmeklēja konsultācijas. Tas viss atspoguļojās viņu sekmēs, attiecībās ar klasesbiedriem un skolotājiem, attieksmi pret skolu un mācībām kopumā. Savukārt skolēni, kas regulāri konsultācijas apmeklēja, guva arī zināmus rezultātus – uzlabojās zināšanas, attīstījās vārdu krājums, parādījās pozitīva mācību sasniegumu dinamika, skolēni sāka aktīvāk strādāt stundās, izrādīt iniciatīvu, zinātkāri, uzlabojās skolēnu pacietība un darba izpildes rūpīgums, patstāvīgā darba iemaņas, kļuva drošāki, ar prieku apmeklēja nodarbības. Skolotāji atzīmēja, ka svarīga ir skolēnu personīgā motivācija un interese.

Priežmalas pamatskola īstenoja piecus atbalsta pasākumu plānus. Skolotāji saka, ka nodarbībās parasti ir bijusi pozitīva, labvēlīga, draudzīga, nesaspringta gaisotne. Tas radījis skolēniem vēlmi darboties, paaugstinājis mācību motivāciju, attīstījis patstāvīgās mācīšanās prasmes, uzlabojis prasmi strādāt ar atgādnēm. Skolēni kļuva pārliecinātāki par sevi, ar interesi atkārtoja un apguva mācīto stundā.

Robežnieku pamatskola atbalstu sniedza septiņiem izglītojamiem. Projekta ietvaros strādāja trīs skolas pedagogi. Galvenā uzmanība tika veltīta latviešu valodas padziļinātai apguvei, jo skolēniem tā nav dzimtā valoda. Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vienā nedēļā papildus divas latviešu valodas nodarbības. Dalība projektā veicināja mācību rezultātu uzlabošanos skolēniem un sekmīgi pabeigtu mācību gadu. Nodarbības ar skolas psihologu palīdzēja diagnosticēt skolēnu stiprās puses, iemācīties dažādas relaksācijas tehnikas, trenēt sīko motoriku, attīstīt uzmanību un tēlaino domāšanu.

Projekts ir atbalsts tiem, kas vēlas to saņemt. Tas dod iespēju strādāt ar skolēniem papildus individuāli. Tā ir individuāla pieeja katram bērnam, balstoties uz viņa vajadzībām. Bieži vien, strādājot ar klasi frontāli, pedagogiem tam visam pietrūkst laika un iespēju. Savukārt projekta ietvaros, vismaz daļēji, to var kompensēt. IAP izvērtējumos bieži var lasīt frāzi „Vēlams turpināt dalību projektā”. Tas kārtējo reizi apliecina tikai to, ka projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izglītojamiem sniedz reālu atbalstu un ir patīkami apzināties, ka tas turpināsies arī 2022./2023. mācību gadā.

Regīna Pauliņa,
projekta koordinatore Krāslavas novadā
sadarbībā ar skolu koordinatoriem

Aijas Utkinas fotoJauna aptauja

Oktobris - 2022
P O T C P S S
  01 02
03
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Dienas foto

  • Krāslavas bērnu un jauniešu centra rudens kauss autosportā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde