ceturtdiena, 18. jūlijs, 2024Vārda diena: Rozālija, Roze
crest1 crest2

„Mana dažādā – vienīgā Latvija”

Pievienots: 16.05.2024

Mēnesī, kad svinam Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā, Latvijas valstsvienības hokeja izlases dalību Pasaules hokeja čempionātā, vēlos pastāstīt, kā varam, kā protam, kā mācāmies, kā radām iedvesmu svinēt mūsu Latviju ik dienu!

Ikviena Latvijas izglītības iestāde 2023./2024. mācību gadā tika aicināta īstenot skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektu „Mana dažādā – vienīgā Latvija”, kas veltīts Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai un valsts svētku svinēšanai. Piedaloties projektā skolēni sekmēja plašākas izglītības pieredzi, sasniedzot mācību saturā izvirzītos rezultātus visās mācību jomās, bet jo īpaši sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, kā arī pilnveidoja savas līderības, līdzdalības un citas caurviju prasmes.

Aicinājumam piedalīties projektā un dalīties savos stāstos atsaucās arī mūsu novada vairākas izglītības iestādes. Rīkojot izstādes, konkursus, viktorīnas; koncertus un literāros priekšnesumus; tikšanās, lekcijas, diskusijas un intervijas, apskatot, pētot un to visu prezentējot, novada bērni un jaunieši no pagājušā gada oktobra līdz šī gada maijam stāstīja par līdzdalības nozīmi gan projekta ietvaros, gan ikdienā savas nākotnes prasmju pilnveidošanā un radīja iedvesmu svinēt Latviju caur dažādību cilvēkos, apkārtējos procesos, dabā, notikumos un mūsu attieksmē pret tiem.

Jau rudenī Dagdas vidusskolā notika daudzveidīgas aktivitātes, kuras bija pakārtotas Latvijas 105. gadadienai. Klašu grupās tika rīkoti konkursi, koncerti, tikšanās. Turpinājās diskusiju cikls 10.-12. klašu audzēkņiem „Munys saknis laiž atzolus Latgales zemē” *. Notika tradicionālā sadziedāšanās „Dziedot dzimu, dziedot augu Latvijai”, vairāki pasākumi, kas pakārtoti Latgales kongresam, skatāma arī āra stenda izstāde „Mana vienīgā dažādā Latvija”. Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aktīvi piedalījās skolēnu pašpārvalde, pielāgojot tematus  vecuma grupām (1.-4. kl., 5.-8. kl. un 9.-12. kl.), kopā iesaistot vairāk par 320 audzēkņu. Pasākumos tika iesaistīti vecāki, kopienas locekļi, pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji. Vairāk  par norisēm projekta ietvaros var lasīt šeit un prezentācijā.

Projekta īstenošana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā aizsākās 2023. gada rudenī. Kulminācija – 16. un 17. novembra pasākumi „Ceļojums pa Latviju”, kuros piedalījās visi 1.-12. klases skolēni – 320 un skolēnu vecāki. Katrai klasei bija uzdevums – sagatavot priekšnesumu, kas stāstītu  par izlozēto Latvijas novadu. Priekšnesuma formāts – ne ilgāk par 5 minūtēm, tajā varēja būt dzeja, literārā kompozīcija, deja, novada ēdienu receptes, izcilākās personības, dabas objekti, ar vienu vārdu sakot – jāprezentē novads tā, lai skatītājiem rastos noteikts priekšstats. Aktivitāšu ļoti daudzšķautnainā tematikā tika ietverts cilvēks, daba, vietas un notikumi, konkrēti neizdalot katru atsevišķi, – skolēni centās savā priekšnesumā iekļaut interesantāko un svarīgāko informāciju par kādu no Latvijas novadiem.

22. decembrī tika rīkots pasākums 1.-8. klasēm „Ziemassvētki’’, kurā piedalījās visi 212 šī vecuma skolēni. Katra klase sagatavoja interaktīvu stāstījumu ar piemēriem, paraugiem, demonstrāciju par kādu no tēmām: latviešu tautas Ziemassvētku ticējumi,  mīklas, rotājumi, spēles un rotaļas, ēdieni, tautasdziesmas, zīlēšana, budēļi utt. Klases, kuras izveidoja spēles un rotaļas, iesaistīja tajās arī skatītājus. Pasākuma obligātais noteikums – priekšnesumā piedalās visa klase. Aktivitātes bija domātas un plānotas tā, lai skolēni maksimāli tuvu iepazītu latviešu tautas Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas, gūtu skaidru priekšstatu par to, ko nozīmē latviešu Ziemassvētki.

Plašāk par pasākumiem šeit un šeit.

Skolēnu pilsoniskās līdzdalības projektā aktīvi iesaistījās Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs. Krāslavas BJC pulciņš „Novadpētnieku laboratorija” 2023. gada novembrī rīkoja viktorīnu „Cik daudz Tu zini par Latvijas valsts un Krāslavas novada oficiālajiem simboliem?”, 2024. gada janvārī - interaktīvu spēli „Reiz, sen senos laikos Krāslavā”.

No 2023. gada decembra līdz 2024. aprīlim BJC telpās bija skatāma vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju pulciņu audzēkņu darbu izstāde „Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur...” (meklē šeit).   

2024. gada martā Bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām klubs „Saulessvece” aicināja uz BOCCIA spēli „Es varu, tu vari, mēs varam!”, kura kārtējo reizi apliecināja, cik nepieciešama ir iekļaujošas sabiedrības vērtību iedzīvināšana un neiecietības mazināšana, kā arī dažādu sociālo grupu savstarpējā sapratne un sadarbība izglītības iestādēs un vietējā sabiedrībā (lasi šeit). Aktivitāšu īstenotāji bija Krāslavas Bērnu un jauniešu centra skolotāji, audzēkņi. Dalībnieku vecums – no 7 līdz 78 gadiem, jo pasākumos iesaistījās vecāki, Senioru skolas dalībnieki, Krāslavas ģimnāzijas pašpārvalde, Krāslavas ģimnāzijas un  Krāslavas Grāfu Plāteru v. n. Poļu pamatskolas skolēni un skolotāji; atbalstīja Krāslavas novada bērnu ar īpašām un speciālajām vajadzībām atbalsta biedrība „Saulessvece”, A/S „Krāslavas piens”.

Projektā kopā piedalījās 142 audzēkņi, 15 seniori, privāti - 20 cilvēki (pēc publikācijas ievietošanas „Krāslavas Vēstīs” piedalījās viktorīnā). Noslēdzot dalību projektā tika izveidots video rullītis par īstenotajām aktivitātēm, kas  skatāms šeit un šeit.

Piedalīties projektā bija aicināti ne tikai vispārējās, speciālās, profesionālās un interešu izglītības iestādes, bet arī pirmsskola. Tā novada pirmskolas izglītības iestādē Pīlādzītis” mācību gadam izvirzītie uzdevumi bija precīzi un izpildāmi. Tie īstenojās sadarbībā ar vietējām institūcijām – vecāku darba vietām, organizējot bērnu ekskursijas un tuvākās apkārtnes iepazīšanu; ievērojamu apskates objektu apmeklējumu Krāslavā; organizējot nodarbības un pasākumus, fokusējoties uz tādām vērtībām kā latviešu valoda, Latvijas valsts, kultūra; līdzdarbojoties pilsoniskās aktivitātēs: vācot makulatūru un izlietotās baterijas, piedaloties Labo darbu nedēļā, Lielajā talka, labdarības tirdziņos, Cūkmena detektīvu programmā u.c.

2023. gada oktobrī Valsts valodas diena pagāja latviešu tautas vai latviešu autoru pasakās, pasaku sižetu dramatizējumos. Labo darbu nedēļā aizsāktos darbus turpināja novembrī Rīcības dienu „Planēta pirmajā vietā!” ietvaros, kad bērni kopā ar skolotājām sakopa „Vārnu mežu”, vairāku grupu laukumos palīdzēja iestādes sētniekiem un grupas auklītēm. Bērni runāja par tīru Latviju, uzzināja, kāpēc nepieciešams šķirot atkritumus dažādos konteineros, praktiski darbojās atkritumu šķirošanā (makulatūra, tekstils un izlietotās baterijas) un otrreizējā materiāla (plastika, trauki, stikls, tekstils, papīrs) izmantošanā rokdarbos, noformējumos, izgatavojot rotājumus grupu telpām Latvijas svētkiem – tādējādi rūpējoties par bezatkritumu zaļo kursu Latvijā un aktualizējot Latvijas dabas resursu kā vērtību.

Novembrī, vairojot pilsoniskas kopības sajūtu, pie pieminekļa „Māte Latgale raud” ar ziediem un paštaisītām svecēm godināta Lāčplēša diena, grupās skatīts Latvijas prezidenta Edgara Rinkēviča video apsveikums Latvijas iedzīvotājiem Valsts svētkos, koncertā, kas veltīts Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadadienai (dalībnieku vecums 5-7 gadi) skandēta patriotiskā dzeja, latviešu tautas dziesmas, dziesmas par dzimto zemi Latviju, izpildītas latviešu tautas dejas, uzstājoties latviešu tautas tērpos, tā godinot to kā vērtību.

2024. gada pavasarī notika Dzimtās valodas dienas un Dzejas dienas koncerts, bērnu grāmatu izstādes, pavasara talkas, tikšanās ar bērnudārza „Pīlādzītis” bijušo audzēkni, bet tagad bērnu pasaku grāmatu ilustratoru, Dāvidu Babrovski, kurš ar saviem stāstiem un zīmējumiem motivēja bērnus attīstīt savus talantus.

Maijā iestādes bērni, vecāki un pedagogi piedalījās Brīvības ielas un Baltā galdauta svētkos Krāslavā: uzstājās ar dziesmām un dzejoļiem, vadīja radošo darbnīcu bērniem,  izcīnīja vietas skrējienā „Pilsēta, kura sporto” un aicināja bērnus piedalīties zīmējumos uz asfalta  un maskotos tēlos izklaidēja jaunākos pasākuma dalībniekus. 8. maijā PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupu komandām notika viktorīna „Ko tu zini par Latviju?” ar vadmotīvu „Mana Latvija = Mana atbildība”. Mērķis bija veicināt pirmsskolas vecuma bērnu interesi, padziļināt zināšanas par Latviju, tās dabu, ievērojamiem cilvēkiem, vēsturi un mūsdienām, attīstīt bērnu intelektuālās spējas un erudīciju, loģisko domāšanu, prasmi sadarboties komandā. Pasākumā bērni prezentēja savas komandas un plakātus par Latviju, uzstājās ar priekšnesumiem, atbildēja uz jautājumiem par Latvijas dabu, simboliem, tradīcijām, izciliem cilvēkiem un par dzimto pilsētu – Krāslavu, atpazina Latvju rakstu zīmes.

Projektā „Mana dažādā – vienīgā Latvija” iesaistījās visas „Pīlādzīša” grupas – bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem (kopā 171 audzēknis), bērnu vecāki un iestādes darbinieki, ievērojami Krāslavas iedzīvotāji, notika sadarbība Krāslavas kopienā ar bibliotēku, kultūras namu, sporta skolu, bērnu un jauniešu centru, Krāslavas skolām; tika iesaistīta Latviešu valodas aģentūra. Plašāks ieskats paveiktajā skatāms šeit.

Stāsts par audzēkņu pilsonisko līdzdalību tapa sadarbībā ar kolēģiem: Dagdas vidusskolas direktores vietnieci audzināšanas darbā Irēnu Maļkeviču, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktores vietnieci audzināšanas darbā Irinu Gončarovu, Krāslavas BJC direktori Elfu Bižāni un PII “Pīlādzītis” vadītājas vietnieci Jeļenu Vorošilovu. Šo rindu autorei bija vienreizēja iespēja iejusties mazo 6-gadnieku piederības sajūtas Latvijai pasākumā, kura vadmotīvs bija ATBILDĪBA. Lai tā vairojas un tiek veicināta ikdienas darbos, – esot  līderiem, mācoties līdzdarboties un sadarboties. PAR LIELU LATVIJU!

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe
Autores un Jeļenas Vorošilovas foto

*Latviski: „Manas saknes dzen atvases Latgales zemē”Jauna aptauja

Jūlijs - 2024
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
19
20
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
pirmdiena, 01.07.2024
trešdiena, 03.07.2024
08:30 Izstāde
otrdiena, 09.07.2024
sestdiena, 20.07.2024

Dienas foto

  • Anatola Kauškaļa foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde