sestdiena, 16. janvāris, 2021Vārda diena: Lida, Lidija
crest1 crest2

Jauns LEADER projektu konkurss

LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai, vietējās teritorijas, dabas, kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Pievienots: 29.11.2019

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas aktivitātēs (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegšana  no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvārim.

Projektu konkurss attiecas uz biedrības „Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām:

1.1.  „Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un

        pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu

        radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 100 000 EUR

1.2.  „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās 

        produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu

        radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR

1.3.  „Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā  

        produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla  

        veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 48 862.41 EUR

Sabiedriskā labuma projektu* rīcībām:

2.1.  „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,

        pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 80 000 EUR

2.2.  „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 44 938.73 EUR

*Sabiedriskā labuma projekts - projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis:

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs M1 248 862.41 EUR

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides attīstību un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei VRG teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs M2 124 938.73 EUR

Izsludinātā projektu konkursa kopsumma - 373 801.14 EUR

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 70 000 EUR.

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcībās 1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%,  bet rīcībās 2.1., 2.2. –  90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
  • ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, bet citiem projektiem – 1 gads;
  • ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

 

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju rīcību 1.1., .1.2, 1.3., projekta iesniegumam jāpievieno projekta risku izvērtējums brīvā formā, savukārt rīcībās 2.1., 2.2. papildus jāpievieno apraksts par aktivitātēm, kas parāda iedzīvotāju interesi par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba grupas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu  iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā

no š. g. 16. decembra līdz 2020. gada 16. janvāra plkst.23.59

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://eps.lad.gov.lv/login

  • Aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr.1 un pievieno pavaddokumentus;
  • Aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" sabiedriskā labuma projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda projekta iesnieguma pielikumu Nr. 2 un pievieno pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, rīcībām, risinājumiem, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” (Skolas ielā 7, Krāslavā). Papildus informācija: T. 25608232 (Zane Ločmele); 26195753 (Aina Dzalbe), e-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv, Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv

Pievēršam uzmanību!

Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, par kuriem nav iespējams pārliecināties vērtēšanas brīdī (piem., sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste, reklāma un mārketings projekta realizēšanas laikā, vietējo produktu daudzums, kurus izmantos realizācijas laikā, papildfinansējuma piesaiste, darbavietu izveide utt.), bet pretendents to apņemas izpildīt projekta īstenošanas laikā,  ir atzīme #  Norādīto nosacījumu  izpilde jāsasniedz projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija:
Zane Ločmele, 25608232


Jauna aptauja

Janvāris - 2021
P O T C P S S
  01 02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
14
15
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
pirmdiena, 11.01.2021
ceturtdiena, 14.01.2021

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde