pirmdiena, 27. maijs, 2024Vārda diena: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
crest1 crest2

Apstiprināts pašvaldības 2020. gada budžets

Pievienots: 28.01.2020

2020. gada 23. janvārī Krāslavas novada domes sēdē apstiprināts 2020. gada budžets.

2020. gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes - izdevumu palielināšana uzņēmējdarbības attīstībai, pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītības iestādēs, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas novada domes 2020. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi  ir  25 455 603  EUR, izdevumi 29 055 118  EUR.  Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek plānots segt ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un plānoto Valsts kases aizdevumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

 

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 25 455 603 EUR kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi,
- nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.),
- mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
- mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai,
- mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),
- ieņēmumi no ES fondiem finansēto projektu īstenošanai,
- pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.

2020. gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi

EUR

Apjoms %

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5191874

20,4

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

692872

2,7

 

Citi nodokļi

28200

0,1

 

Nenodokļu ieņēmumi

114702

0,5

 

Maksas pakalpojumi

978003

3,8

 

Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE

1695422

6,7

 

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda

5794847

22,8

 

Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai)

733034

2,9

 
 

Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

9731013

38,2

 

Citi transferti

495636

1,9

 

Kopā

25455603

100

 

Budžeta izdevumi

2020. gadā Krāslavas novada budžetā tiek plānoti izdevumi 29055118 EUR apmērā.

2020. gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

EUR

Apjoms %

Izpildinstitūcija

2480734

8,54

Pašvaldības  policija un bāriņtiesa

240922

0,83

Ekonomiskā darbība

10981728

37,8

Vides aizsardzība

570831

1,96

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1748260

6,02

Veselība

187146

0,64

Kultūra, reliģija

1883936

6,48

Izglītība

8513046

29,3

Sociālā aizsardzība

2448515

8,43

Kopā

29055118

100,00

 2020. gadā visnozīmīgākās plānotās izmaksas saistītas ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai - investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai. 2020. gadā plānotas vērienīgas izmaksas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā.

 Nozīmīgākie plānotie investīciju projekti

Investīcijas

Plānotās investīcijas (EUR) 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

 

LAD LEADER Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos

54394

LV-LT-BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās

100000

ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (Plāteru 10 ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpu remonts bērniem ar FT)

200000

IZGLĪTĪBA

 

ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (remontdarbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, mēbeļu iegāde, IT tehnoloģiju iegāde, dienesta viesnīcas būvniecība)

2069818

ERAF 4.2.2. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai

180000

KULTŪRA, SPORTS

 

LAD LEADER Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

35000

LV-LT-BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos)

199000

LAD LEADER Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas - Baltkrievijas pierobežā

23414

VESELĪBA

 

ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā

34000

IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS

 

LV-LT-BY Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos)

2140176

ERAF 5.6.2. Loģistikas centra attīstība. I kārta (būvprojekta izstrāde)

50000

ERAF 5.6.2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome

2228885

ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārta), projekta partneris Daugavpils novada dome

2675000

ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārta

2 288 500

LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve

270000

ERAF 3.3.1. Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā

162000

Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija pagastu pārvaldēs

169621

Krāslavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošana (Ezera - Podnieku ielu rajons, Vienības - Aronsona ielu rajons, Baznīcas iela)*

281562

Sagatavoja Krāslavas novada domes ekonomiste
Inese Vorslova


Jauna aptauja

Maijs - 2024
P O T C P S S
  01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28 29 30 31  
trešdiena, 08.05.2024
otrdiena, 14.05.2024

Dienas foto

  • Muzeju nakts 2024 Krāslavas novada muzejā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde