pirmdiena, 27. maijs, 2024Vārda diena: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
crest1 crest2

Apstiprināts 2021. gada pašvaldības budžets

Pievienots: 02.02.2021

2021. gada 28. janvārī Krāslavas novada domes sēdē apstiprināts 2021. gada budžets.

Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” Krāslavas novada dome turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes pirmajai sēdei, kura tiks sasaukta likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā.  Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotās Krāslavas un Dagdas novada pašvaldības un Aglonas novada Šķeltovas pagasts, Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts kā vienota Krāslavas novada pašvaldība uzsāks darbu 2021. gada 1. jūlijā, pašvaldībām apvienojoties, tiks izveidota jauna atvasināta publiska persona un tā pārmantos iepriekš visu pastāvošo atvasināto publisko personu tiesības un saistības.

Budžets sastādīts 2021. gadam, saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārejas noteikumu 18. punktā noteikto pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotā pašvaldība apvienos pašvaldību saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā mēneša laikā to apstiprinās.

2021. gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – iesākto projektu turpināšana uzņēmējdarbības attīstībai, finansējuma piesaiste pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana visās novada izglītības iestādēs, veicot ieguldījumus mācību vides sakārtošanai, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas novada domes 2021. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir EUR 18 075 238, izdevumi - EUR 24 356 097, finansēšanas līdzekļi - EUR 6280859. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek plānots segt ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un Valsts kases aizdevumiem investīciju projektu realizācijai.

 Budžeta ieņēmumi

 Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 18 075 238 kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis),
- nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.),

- ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem, tajā skaitā:
- mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
- mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai,
- mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),
- ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem,
- pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.

2021. gada budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi

EUR

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4835684

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

708660

 

Citi nodokļi

39600

 

Nenodokļu ieņēmumi

 

147506

 

Maksas pakalpojumi

1030594

 

Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE

1825084

 

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda

5155024

 

Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai)

733034

 
 

Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

1607091

 

Citi transferti un ieņēmumi no līdzfinansējumiem

1992961

 

Kopā

18075238

 

 Budžeta izdevumi

 2021. gadā Krāslavas novada budžetā tiek plānoti izdevumi EUR 24356097 apmērā.

Nozīmīgākās plānotās investīcijas

ERAF 5.6.2. „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” (Krāslavas novada Skaistas pagasta ceļa „Bogdāni-Ornicāni” posma pārbūve, Krāslavas novada Krāslavas pagasta ceļa „Pastaru Krāslavas apbraucamais ceļš” posma pārbūve), projekta partneris - Dagdas novada dome, kopējās projekta izmaksas - EUR 595763, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums  EUR 513730.

ERAF 3.3.1. ,,Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā" (Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļa „Ceļš uz Šķipu gateri” posma pārbūve), kopējās projekta izmaksas - EUR 185432, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 144895.

2021. gadā noslēgtā līguma ietvaros tiks pabeigta Jalovecka ielas posma pārbūve (izmaksas EUR 69432), plānota Pils ielas pārbūve (plānotās izmaksas - EUR 350000), piesaistot valsts aizdevuma līdzekļus ārkārtējas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, plānota Jāņupītes tilta pārbūve Krāslavā (kopējās plānotās projekta izmaksas - EUR 600000), projekta realizēšanai plānots piesaistīt Valsts Kases aizņēmumu EUR 400000 apmērā pašvaldībai svarīgākajai prioritātei. Minētie pasākumi būtiski uzlabos transporta infrastruktūru, jo Jalovecka ielai, Pils ielai un Jāņupītes tiltam ir stratēģiska nozīme satiksmes drošības organizēšanai pie lielākās Krāslavas novada izglītības iestādes - Krāslavas Valsts ģimnāzijas un transporta plūsmas organizēšanai no Krāslavas Valsts ģimnāzijas uz jaunizveidojamo Krāslavas Mūzikas un mākslas skolu, Krāslavas Bērnu un jauniešu centru, Krāslavas peldbaseinu, kas atrodas Raiņa ielā 25, Krāslavā.

2021. gadā par autoceļu (ielu) fonda saņemtajiem līdzekļiem un 2020. gadā saņemtās un neizlietotās mērķdotācijas līdzekļiem plānots veikt Krāslavas pilsētas centrālo ielu pārbūvi, kopējās paredzamās izmaksas - EUR 355965.

2021. gadā plānots veikt Krāslavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošanu, kopējās paredzamās izmaksas - EUR 300000.

LAD LEADER „Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus” - EUR 23000, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 15000.

LV-LT-BY „Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos) EUR 353120, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 304892.

WiFi4EU 11 jaunu WiFi punktu izveide - EUR 16000, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 15000.

2021. gadā plānots veikt Krāslavas grāfu Plāteru pils rekonstrukcijas projekta izstrādi, piesaistot valsts aizdevuma līdzekļus ārkārtējas situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

2021. gadā plānots uzlabot atpūtas zonu pie Persteņa ezera. Novada dome plāno turpināt labiekārtošanas darbus pludmalē un izveidot vietu, kur varētu atpūsties dažāda vecuma iedzīvotāji. Plānots ierīkot ezera krastā sporta laukumu ar dažādiem āra trenažieriem, kā arī rotaļu laukumu vismazākajiem apmeklētājiem.

2021. gadā plānotas vērienīgas izmaksas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas Valsts ģimnāzijā, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, plānots iegādāties mēbeles un IT tehnoloģijas, tiks pabeidta 2020. gadā iesāktā dienesta viesnīcas būvniecība, kopējās projekta izmaksas - EUR 2192471, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 617605.

2021. gadā plānots turpināt 2020. gadā iesāktos remontdarbus Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kā arī veikt remontdarbus Krāslavas Mūzikas un mākslas skolā Raiņa ielā 25, pielāgojot esošo ēku mūzikas un mākslas skolas prasībām, kopējās paredzamās izmaksas remontdarbiem EUR 400000, remontdarbu veikšanai plānots piesaistīt aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projektiem.

LV-LT-BY „Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās”, projekta kopējās izmaksas - EUR 129493, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 109493.

ERAF 9.3.1. „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, projekta kopējās izmaksas - EUR 600000, tajā skaitā ES/valsts/cits finansējums - EUR 450000.

 2021. gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām

EUR

Izpildinstitūcija

2566308

 

Pašvaldības  policija un bāriņtiesa

237045

Ekonomiskā darbība

5112098

Vides aizsardzība

590831

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1425541

Veselība

215333

Kultūra, reliģija

1948475

Izglītība

8990355

Sociālā aizsardzība

3270111

Kopā

24356097Jauna aptauja

Maijs - 2024
P O T C P S S
  01
02
03
04 05
06
07
08
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28 29 30 31  
trešdiena, 08.05.2024
otrdiena, 14.05.2024

Dienas foto

  • Muzeju nakts 2024 Krāslavas novada muzejā

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde