piektdiena, 12. aprīlis, 2024Vārda diena: Ainis, Jūlijs
crest1 crest2

Krāslavas Bērnu un jauniešu centra vēsturi pētot… Pirmsākums un direktori

Pievienots: 21.02.2024

Krāslavas Bērnu un jauniešu centram 2024. gads ir īpašs. Šogad aprit 65 gadi, kopš tas aicina bērnus un jauniešus apmeklēt interešu izglītības pulciņus, rast interesējošās nodarbes, attīstīt savus talantus, gūt jaunu pieredzi, dzīvē noderīgas iemaņas un prasmes, atrast jaunus draugus…

Novadā centrs koordinē Valsts izglītības satura centra konkursu un skašu 1. kārtas, piedalās projektos un pasākumos; sekmē nemateriālā kultūras mantojuma apguvi, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu. BJC sadarbojas ar novada izglītības iestādēm, sniedz metodisko atbalstu interešu izglītības pedagogiem; organizē izstādes, skates, konkursus, sacensības, radošas darbnīcas, vasaras nodarbes.

Centra darbība - tā ir visa radošā kolektīva un audzēkņu darbs, vecāku, Izglītības pārvaldes, pašvaldības un valsts atbalsts. Pateicoties ciešai sadarbībai, Bērnu un jauniešu centrs turpina veikt savu darbu šodien. 

Šajā mācību gadā centrā strādā 17 pedagogi, tiek īstenotas 26 interešu izglītības programmas. Tās aptver kultūrizglītības, sporta, tehniskās jaunrades un citas jomas tādas kā novadpētniecība, uzņēmējdarbība, darbojas jauniešu klubs un klubs bērniem un jauniešiem ar speciālajām vajadzībām.

BJC pulciņa „Novadpētnieku laboratorija” audzēkņi kopā ar savu skolotāju Annu Bartušu 2. pusgada nodarbībās pētīs, izzinās BJC vēsturi un apkopos interesantus faktus un notikumus. Šoreiz par to, kā viss sākās un kas šo izglītības iestādi ir vadījis 65 gadu laikā.

1959. gada 1. janvārī Krāslavā tika dibināts Pionieru nams, kas atradās tagadējā Lāčplēša ielā. Pirmais iestādes direktors bija Pjotrs Ļudvikovs (1.att.). Uz direktora pleciem gūlās visas saimnieciskās rūpes, kas saistītas ar jaunās ārpusskolas izglītības iestādes atvēršanu. Viņam bija jādomā par telpu labiekārtošanu no nulles, par pulciņu programmu tehnisko nodrošinājumu, par potenciālo pulciņu skolotāju, sava aroda meistaru, uzrunāšanu. Krāslavas rajona laikraksta 1959. gada 22. aprīļa numurā Pjotrs Ļudvikovs rakstīja: „Rajona Pionieru namā 1959. gadā izveidoti un strādā astoņi dažādi pulciņi, no kuriem divi mūzikas - pūtēju un klavierspēles pulciņi. Ievērojot Krāslavas skolēnu lielo interesi par mūziku, tika nolemts izveidot vēl vienu mūzikas pulciņu. No jauna izveidotajā dombras-balalaikas orķestrī mācās 15 pionieri. Viņi ir pilsētas skolu skolēni. Nodarbības vada mūzikas pasniedzēja Svjatoslava Rusjeva. Mācoties notis, bērni spēj izpildīt vienkāršas melodijas pēc krievu un latviešu tautas dziesmu motīviem (2. att.) Nodarbības notiek reizi nedēļā. Pulciņā ir 20 mūzikas instrumenti. Tie ir balalaikas, dombras, kontrabasi. Pulciņš mācās pēc vienas programmas ar Krāslavas 1. vidusskolas stīgu pulciņu. Nākotnē šie pulciņi apvienosies kopējos sniegumos lielā orķestrī.”

P. Ļudvikovs bija Pionieru nama direktors četrus gadus, no pašiem pirmsākumiem 1959. gadā līdz 1964. gadam. P. Ļudvikovu direktora amatā nomainīja Irēna Paņko (1., 3. att.), pēc tam nepilnu gadu strādāja Leonora Bikova-Urbanoviča.

No 1968. līdz 1982. gadam iestādi vadīja direktore Dina Grigorjeva (4. att.). Viņa reiz ir dalījusies savās atmiņās par nostrādāto laiku direktores amatā, kas tika publicētas laikrakstā „Ezerzeme” 2009. gada 13. februārī Alekseja Gončarova rakstā „Sirdis, kas atdotas bērniem”. Šajā rakstā, kas tika veltīts centra pusgadsimta jubilejai, Dina Grigorjeva atzina, ka „tas bija neaizmirstams laiks. Man laimējās strādāt kopā ar pedagogiem pēc aicinājuma, kuri savas sirdis atdeva bērniem. Visu gadu garumā kopā ar mani šo ceļu nostaigāja Janīna Gekiša, ar kuras vārdu saistīta novadpētniecības attīstība rajonā. … Pilsētā ļoti populārs bija arī tehniskās jaunrades pulciņš, kuru vadīja skolotājs Alberts Krams. Lieliski aprīkots bija aviomodelēšanas kabinets, kur pulciņa dalībnieki apguva vīru amatu ābeci.” Vislaimīgākās atmiņas par tiem direktores gadiem Dinai Grigorjevai bija jurģi 1982. gada 15. maijā. Piecos mēnešos avārijas ēkas vietā, tagadējā Grāfu Plāteru ielā 6, tika uzcelta jauna (5. att.) Atklāšana tika svinēta divas dienas ar bērnu gājienu pa pilsētu, ar koncertiem, sacensībām un draudzības ugunskuru. Toreiz, 1982. gadā, svētkos piedalījās divi tūkstoši dalībnieku, kuri bija sabraukuši no visām Krāslavas rajona malām.

No 1983. līdz 1987. gadam par direktori strādāja Ināra Lesniece (6.att.). Vecākās pionieru vadītājas darbu dzimtajā Krāslavas 1. vidusskolā Ināra Lesniece savienoja ar neklātienes studijām pedagoģiskajā institūtā. 1982. gada rudenī viņu pārcēla pionieru nama direktora vietas izpildītāja amatā un pēc gada viņa kļuva par direktori. Ināra Lesniece, nupat pieminētajā Alekseja Gončarova rakstā, daloties savās atmiņās, atzina, ka viņai laimējies strādāt jaunajā, mūsdienīgākajā pilsētas ēkā. Astoņdesmitajos gados vairākums pulciņa vadītāju strādāja amatu savienošanas kārtībā. „Fanātiķi šī vārda visskaistākajā nozīmē nesūrojās par ļoti pieticīgām algām, ko saņēma par raženu un radošu darbu. Bērniem dāvātais prieks dārgi maksā”, reiz teica Ināra.

Visilgāk, 32 gadus, no 1987. līdz 2019. gadam par direktori ir nostrādājusi Rita Vekšina (7.-8. att.) Pa šiem gadiem izglītības iestāde piedzīvoja dažādas izmaiņas. Vairakkārt mainīts nosaukums, atrašanās vietas. 1990. gadā pionieru namam tika dots jauns nosaukums - Krāslavas bērnu un jauniešu interešu centrs, bet kopš 1996. gada līdz šodienai - Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs. 1998. gadā rudenī iestāde atrodas Bērnu sociālās aprūpes centra „Mūsmājas” darbnīcu ēkā, 2001. gada rudenī BJC tiek pārcelts uz Krāslavas Kultūras namu. Kopš 2014. gada septembra Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs atrodas nu jau bijušajā Krāslavas ģimnāzijas ēkā Raiņa ielā 25, kopš 2022. gada draudzīgi sadzīvojot kopā ar Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolu.

Rita Vekšina, atbildot uz Jura Rogas reiz intervijā uzdotajiem jautājumiem, pastāstīja par savu darba pieredzi, centra darbību, sasniegumiem un nepiepildītajiem sapņiem. Uz jautājumu „Jums interesantāk bija vadīt kolektīvu vai būt saskarsmē ar bērniem?” atbildēja: „Viss bija interesanti, jo šajā darbā man bija svarīgi panākt, lai interešu izglītības mehānisms strādātu. Arī bērnam vajadzēja pievērst uzmanību, jo viņam svarīgs ne tikai skolotājas, bet arī direktores vērtējums, uzslava, padoms… Ja bērnam ir rezultāti, viņš obligāti jāvirza tālāk, jādod iespēja augt.” (Citāts no J. Rogas raksta „Kuģis peld tālāk”, kas publicēts izdevumā „Krāslavas Vēstis” 2020. gada 31. janvāra numurā.)

2019. gadā Rita Vekšina saņēma balvu „Krāslavas novada Gada cilvēks 2019” par mūža ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Krāslavas novadā.

„Novadpētnieku laboratorija” turpinās savu pētniecisko darbību un noteikti arī turpmāk dalīsies ar jauniem atklājumiem …

Sekojiet līdzi: https://www.facebook.com/KraslavasBJC un https://www.kraslava.lv/lv/izglitiba/kraslavas-bernu-un-jauniesu-centrs

Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktore Elfa Bižāne sadarbībā ar pulciņa „Novadpētnieku laboratorija” skolotāju Annu Bartušu

1. attēls no Ritas Vekšinas arhīva materiāliem
Pirmā rinda: no kreisās puses Janīna Gekiša, Emīlija Celitāne, Anna Rukmane, Pjotrs Ļudvikovs – vēlāk, no 1959. gada līdz 1964. gadam - pirmais pionieru nama direktors.
Otrā rinda: pirmā - Emīlija Eižvertiņa, trešā - Irēna Rumaka, Irēna Paņko - (no 1964. g. līdz 1968. g. – pionieru nama direktore).

2. attēls no Krāslavas rajona laikraksta (Nr.58 (16.05.1959)) - avots: https://www.periodika.lv/
Krāslavas Pionieru nama skolēni mācās izpildīt melodijas pēc krievu un latviešu tautas dziesmu motīviem.

3. attēls no Ritas Vekšinas arhīva materiāliem
1958.g. Irēna Paņko - otrā no kreisās puses. Pionieru nama direktore 1964.-1968. g.

4. attēls no Ritas Vekšinas arhīva materiāliem
Dina Grigorjeva - pionieru nama direktore 1968.-1982. g. (Stanislavs Leikučs - Krāslavas 1. vidusskolas direktors 1979.-1987.g.)

5. attēls no Ritas Vekšinas arhīva materiāliem
1982. gads – uzcelts jauns Pionieru nams

6. attēls no Ritas Vekšinas arhīva materiāliem
Trešā no augšas - Ināra Lesniece - Pionieru nama direktore1983.-1987.g

7. attēls no izdevuma „Krāslavas Vēstis” - Nr. 2 (31.01.2020). - Jura Rogas raksts „Kuģis peld tālāk…” (Latvijas simtgadei veltīts pasākums Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā - 2018. gada novembris)
Rita Vekšina – Krāslavas Bērnu jauniešu centra direktore 1987.-2019.g.

8. attēls no izdevuma „Krāslavas Vēstis” - Nr. 2 (31.01.2020). - Jura Rogas raksts „Kuģis peld tālāk…” ( BJC skolotāju kolektīvs)Jauna aptauja

Aprīlis - 2024
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
pirmdiena, 01.04.2024
09:58 Pasākumi

Dienas foto

  • Atsākti tilta pār Jāņupīti Krāslavā būvdarbi

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde