sestdiena, 20. augusts, 2022Vārda diena: Bernhards, Boriss
crest1 crest2

Projekti jaunajā Krāslavas novadā turpinās

Pievienots: 13.01.2022

2021. gads pagāja administratīvi teritoriālās reformas un divu ārkārtas situāciju ēnā, tomēr uzsāktie darbi, lai arī nedaudz piesardzīgāk kā ierasts, turpinājās.

Sakarā ar jaunā novada izveidi, iezīmējot kopīgos attīstības virzienus, tika izstrādāti divi jauni attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, kas, nenoliedzami, tik neparastā laikā pats par sevi bija liels izaicinājums. Plānots, ka lielās prioritātes paliks nemainīgas - labāki ceļi, pieejamāki pakalpojumi, kvalitatīvs izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājums, uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana, saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums un vienots tūrisma piedāvājums, cenšoties maksimāli piesaistīt finansējumu projektu īstenošanai. Paldies visiem kolēģiem un iedzīvotājiem, kas iesaistījās dokumentu izstrādes procesā! Jau šogad jāuzsāk darbs pie jaunā teritorijas plānojuma izstrādes.

Ceļi un vide uzņēmējdarbības attīstība

Pagājušajā gadā ierasti vairāki projekti bija saistīti ar uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF uzņēmējdarbības atbalsta programmu ietvaros ir veikta Skaistas pagasta ceļa „Bogdāni - Ornicāni” posma, Krāslavas pagasta ceļa „Pastaru Krāslavas apbraucamais ceļš” posma un Aulejas pagasta ceļa „Ceļš uz Šķipu gateri” posma pārbūve. ELFLA pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir pārbūvēts Andzeļu pagasta autoceļš „Mamonova - Karaļi” 1,70 km garumā.

Šogad plānots turpināt Indras ielas ražošanas zonas attīstību Krāslavā, veikt 3,5 km ceļa „Indra – Pāternieki – Koškovci” (V630) posma asfaltēšanu pie lielākajiem zemniekiem Indras pagastā, kā arī turpināt iesāktās iestrādes ceļa pieslēgumam uz potenciālo ražotni Kalniešu pagastā.

Ir izstrādāti būvprojekti un tuvākajā laikā jāplāno finansējuma piesaiste pilsētu tranzītielām - Krāslavas Rīgas ielai, kā arī Dagdas pilsētas Daugavpils ielai. Ir saņemti vairāki priekšlikumi potenciāliem ceļu infrastruktūras projektiem Ūdrīšu, Skaistas un Andrupenes pagastā, tomēr diemžēl ELFLA Pamatpakalpojumu programmas pašvaldības grants ceļu pārbūve jaunajā ES fondu plānošanas periodā vairs nav plānota, savukārt, ERAF projekti ceļu attīstībai var tikt īstenoti tikai saistībā ar pašvaldības ceļiem un cieši sadarbojoties ar uzņēmējiem, kas rada darba vietas un iegulda privātas investīcijas. Ir daži varianti, bet, ja gadījumā ir citi uzņēmēji, kas plāno savu attīstību, tad nekas nav nokavēts, konkrētas idejas var iesūtīt arī turpmāk.

Tradicionālajā Krāslavas novada pašvaldības jauniešu biznesa ideju konkursā 2021. gadā atbalstīti divi jauniešu projekti. Emīlijas Vagales projekts „Foto studijas izveidošana un fotogrāfa pakalpojumi- „Emily´s Photography”” un SIA „GheorgeBirca” Georgija Birkes projekts „Kulinārā mantojuma degustācijas telpas izveide Indras pagastā”.

Pašvaldība kā gala labuma saņēmējs turpināja dalību arī vairākos mazākos projektos vietējo iniciatīvu, amatnieku, mājražotāju un tūrisma uzņēmēju atbalstam, piemēram, projektā „Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā” un „Praktiskā māksla” (ieviesējs - Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs), projektā „Amatniecība bez robežām” (ieviesējs - Latgales plānošanas reģions), kā arī biedrības „Krāslavas rajona partnerība” īstenotajā projektā saistībā ar „Eurovelo 11” maršruta izstrādi.

2021. gada nogalē ir iesniegts un ir vērtēšanā projekts LEADER pasākumā mājražotāju atbalsta vietas „Dagdā kai sātā – vītejūs ražuotuoju atbolstam”” izveidei.

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Lielākais pagājušā gada gandarījums - projekta „Bella Culture” ietvaros (Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma), kurā Krāslavas novada dome ir vadošais partneris, tika veiksmīgi pabeigti Krāslavas pils staļļu atjaunošanas darbi ēkas daļā gar Pils ielu, iegādāts moderns aprīkojums un izveidots amatniecības centrs ar četrām mūsdienīgām darbnīcām. Ar pārliecību var teikt, ka vēl viena pils kompleksa ēka ir pilnībā piepildīta ar saturu. Krāslavas pils komplekss kopā ar vēl piecām Latgales muižām kā biedrības „Latvijas Piļu un muižu asociācija” biedrs ir iesaistījies Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „630 sajūtu verstis”, kura ietvaros 2021. gadā izveidots jauns, sajūtu un izjūtu pilns, tūrisma maršruts ar vairākām mārketinga aktivitātēm, lielformāta spēles ar Krāslavas pils tematiku, 3D ekskursija Krāslavas pils kompleksā (www.kraslava.lv/Kraslavasmuiza360/), kā arī vēsturiskajam stilam pietuvinātu tērpu komplekts Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja grāfam un grāfienei. Varam būt lepni, ka 2021. gada nogalē Krāslavas pils komplekss ir saņēmis Latgales Tūrisma gada balvu kā labākais tūrisma produkts un tā jaunizveidotais Krāslavas Amatniecības centrs – LIAA „Eksporta un inovācijas balvu 2021” nominācijā „Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu un pašvaldību iestāžu grupā”! Šogad būtu nepieciešams turpināt vēsturiskā žoga nostiprināšanas darbus Rīgas ielas posmā, kā arī izstrādāt idejas jauniem projektiem, jo tiks izsludinātas vairākas pārrobežu programmas.

Kultūras tradīciju saglabāšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Ezernieku pagastā LEADER programmas ietvaros tika iegādāti sieviešu un vīriešu tautas tērpi vidējās paaudzes deju kopai „Bukmuiža”.

Tuvākajā laikā plānots sagatavot projektus Laimes muzeja teritorijas labiekārtošanai, Jaundomes muižas attīstībai, Andrupenes muzeja piedāvājuma attīstībai un citus.

Vides labiekārtošana

2020. gada nogalē saņemto balvu konkursā „Ģimenēm draudzīga pašvaldība” Krāslavas novada pašvaldība pagājušajā vasarā izmantoja, sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvēloties vietas un uzstādot Krāslavā desmit soliņus un atkritumu urnas, kā arī, sadarbībā ar Krāslavas māmiņu klubu LEADER pasākuma projekta ietvaros, sakārtojot teritoriju Meža takas uzstādīšanai pie Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra.

Laukumā starp Tirgus un Rīgas ielu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu parādījās neliels jauns vides objekts „Rātsnams”, kurā attēlota pirmā monumentālā mūra celtne Krāslavā – rātsnams.

Pagājušajā gadā Krāslavas pusē ir īstenoti 24 iedzīvotāju iniciētie projekti tradicionālajā mazo projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”, savukārt, bijušā Dagdas novada teritorijā - 8 iedzīvotāju iniciatīvu projekti ikgadējā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2021”. Ir atjaunoti rotaļu un sporta laukumi, labiekārtoti sakrālie objekti un atpūtas vietas. Plānots, ka līdzīgs projektu konkurss tiks organizēts arī jaunajā novadā.

ELFLA LEADER pasākuma ietvaros 2021. gadā pabeigta Adamovas dabas takas atjaunošana Ūdrīšu pagastā. Tuvākajā laikā nepieciešams izstrādāt interesantas idejas Krāslavas skatu laukuma labiekārtošanai.

Pagājušajā gadā Krāslavā turpinājās Zirga ezera peldvietas labiekārtošana, izstrādāta attīstības koncepcija Persteņa ezera krasta attīstībai, jo īpaši ņemot vērā to, ka tur aktīvu darbošanos aktīvās atpūtas piedāvājuma jomā uzsācis arī jauns uzņēmējs. Tuvākajā laikā nepieciešama arī Dagdas pilsētas un vairāku novada ciemu publisko peldvietu sakārtošana.

Sociālā joma un veselības veicināšana

Sociālās jomas projektu aktivitātes 2021. gadā ārkārtējas situācijas laikā bija samērā apgrūtinoši ieviest attālināti, jo tas no visiem prasa milzīgu pacietību, augstas darba spējas un nerimstošu motivāciju turpināt uzsākto un nepadoties grūtībām. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ieplānotie pasākumi tika organizēti dažādos formātos, galvenokārt, tiešsaistē.

Neskatoties uz to, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un dažādības attīstība Lietuvas un Latvijas bērniem ar speciālām vajadzībām” ietvaros 2021. gadā turpinājās 3 neformālo programmu aprobēšana Dagdas vidusskolā, ģimenes kluba konsultācijas vecākiem un bērniem, 2 „zoom” lekcijas pedagogiem un citiem interesantiem, 6 dienu nometne bērniem, uzbūvēta āra klase nodarbībām u.c. aktivitātes.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās”, tika organizētas „Boccia” spēles un kustību terapijas apmācības, keramikas un suvenīru veidošanas, kā arī filcēšanas un kvilinga meistarklases. Apmācībās un meistarklasēs piedalījās sociālajā sfērā iesaistīti pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālisti ar mērķi pilnveidot prasmes un zināšanas līdzīgu meistarklašu organizēšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, sociālā riska ģimenēm ar bērniem. Kvalitatīvu meistarklašu organizēšanai tika iegādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums (mēbeles, piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - galdi, krēsli, elektriskās šujmašīnas, termoprese, vaska kausēšanas iekārta, filcēšanas mašīna, izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīna, ratiņkrēslu kāpurķēžu pacēlājs u.c.). 2022. gadā plānots īstenot projekta noslēguma pasākumus, t. sk., organizēt „Boccia” spēles sacensības, kā arī „Lego” festivālu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sociālā riska ģimenēm ar bērniem, iesaistot sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas sabiedriskajās norisēs, kā arī izveidot Multi - sensoro centru Pils ielā 5, Krāslavā, kas būs nopietns ieguldījums sociālās palīdzības sistēmas attīstībā.

ES deinstitucionalizācijas programmas ietvaros turpinās projekta īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei; tiek domāts arī par pakalpojumiem pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2021. gadā, ņemot vērā pandēmijas ietekmi, ar mazāku vērienu turpinājās Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā novada iedzīvotāju veselības veicināšanas projektu aktivitātes gan Krāslavas, gan Dagdas pusē, bet pa šo laiku projektā ir veikti grozījumi par papildu finansējuma piesaisti, lai projektu aktivitātes visā jaunā novada teritorijā varētu turpināties līdz 2023. gada septembrim.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Proti un dari!” īstenošanas termiņš šobrīd tiek pagarināts līdz 2023. gada beigām. Jaunieši, īstenojot savas individuālās pasākumu programmas, varēs apmeklēt mācību kursus, iegūt pirmo darba pieredzi, apzināt savas iespējas turpināt izglītību vai iesaistīties nodarbinātībā.

Citi projekti

Tuvojas noslēgumam kompleksais un vērienīgais ERAF projekts Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, tostarp, pabeigta jaunā internāta būvniecība Raiņa ielā Krāslavā, tajā vēl tiks piegādātas mēbeles un aprīkojums. Izglītības jomā 2022. gadā tiks uzsākta projekta „Dagdas vidusskolas ēkas atjaunošana” realizācija, kuru finansē un realizē ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecība Eiropā (EUCOM) Humānās palīdzības programmas ietvaros, sadarbojoties ar USACE.

Eiropas projekta „WiFi4EU” ietvaros šogad Krāslavā, Izvaltā, Augstkalnē un Ezerkalnā tiks uzstādīti kopumā 11 jauni interneta pieejas punkti.

Ar Zivju fonda atbalstu pagājušajā gadā ir iegādāts laivas motors, termokamera, trīs meža kameras un binoklis, kā arī ielaisti zandarta mazuļi Krāslavas novada Lielā Gusena, Ormijas un Indras ezeros. Zivju resursu pavairošana tika veikta arī Dagdas ezerā ar 19000 zandartu mazuļiem un Ežezerā ar 22500 līdaku mazuļiem.

Gatavojoties jaunajam plānošanas periodam un Eiropas „zaļā kursa” ieviešanai, šogad un turpmākajos gados liela vērība tiks pievērsta projektiem, kas saistīti ar zaļiem un viediem risinājumiem pašvaldības infrastruktūrā un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, piemēram, ERAF projektu konkursā energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai pašvaldību ēkās jau uzstādīta saules kolektoru sistēma Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai, vērtēšanā ir vairāki projekti pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai, tiek gatavoti jauni tehniskie dokumenti turpmākiem projektu konkursiem – ēku energoefektivitātei, saules bateriju uzstādīšanai (piemēram, uz atdzelžošanas iekārtām Ezermalas ielā un VSPC „Dagda”), viedākam ielu apgaismojumam Krāslavā un Dagdā un citi.

Lai mums visiem laimīgs Jaunais gads un saticīga dzīvošana jaunajā Krāslavas novadā no Narūtas līdz Daugavai!

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītājaJauna aptauja

Augusts - 2022
P O T C P S S
01
02
03
04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
pirmdiena, 01.08.2022
ceturtdiena, 04.08.2022
otrdiena, 09.08.2022
ceturtdiena, 11.08.2022

Dienas foto

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde